Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 4 001 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
21.10.2021
Nový eshop
Vítáme Vás v našem novém eshopu! Na novém eshopu jsme pracovali skoro rok. A zde máte výsledek. :)  Eshop má moderní responzivní design, který je do... číst celé
Zobrazit všechny novinky
 1. Úvod
 2. Reklamační řád
Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ELEN CZ s.r.o.


Reklamační a záruční podmínky ELEN CZ s.r.o. (dále jen ELEN ), stanoví postup a náležitosti pro uplatnění odpovědnosti za vady a záruční podmínky koupeného zboží a licencí (dále jen zboží) mezi oběma smluvními stranami.


1. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A JEHO KONTROLA

1.1. Zákazník je povinen zboží dodané ELEN prohlédnout okamžitě po převzetí zboží od ELEN nebo od dopravce. V případě doručování dopravcem je Zákazník povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu.

1.2. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal (u balíkových zásilek kartónová krabice, u paletových zásilek strečová folie) nebo originální páska nebo u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě, je Zákazník povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, příp. odmítnout převzít zásilku jako celek. Zprávu o vadách (poškození zásilky) je Zákazník povinen do 2 dnů zaslat ELEN.

1.3. Stejná povinnost platí u Zákazníka pro kontrolu věcného obsahu zásilky. Jde-li o zevně neznatelné poškození či neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím převzetí je Zákazník povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně, nejpozději do tří dnů po převzetí ELEN a dopravci, který se může o pravděpodobné příčině poškození u Zákazníka přesvědčit a případně sepsat dodatečně zápis o škodě.

1.4. Jestliže Zákazník zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí. Vady, které existovaly při převzetí zboží, avšak projevily se až později, je Zákazník povinen reklamovat u ELEN bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou byl povinen uskutečnit dle bodu 1.1..

1.5. Zákazník při převzetí zboží a jeho prohlídce je povinen provést kontrolu sériových čísel zboží (produktů) a čísel vyznačených na záručním listě, a pokud zjistí rozdíl, kontaktuje do 3 pracovních dní ELEN, která zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání nového záručního listu. Při nedodržení tohoto postupu a lhůty, nebude-li dohodnuto písemně jinak, platí sériová čísla produktů uvedená na dodacím a záručním listu.


2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (DÁLE JEN REKLAMACE)

2.1. Zákazník může uplatnit reklamaci e-mailem, faxem nebo osobně. Uplatňuje-li Zákazník reklamaci prostřednictvím e-mailu nebo faxu, uvede v žádosti o vrácení zboží údaje o vadném produktu, čísle faktury, kódu produktu, sériovém číslo a popisu vady.

2.2. V písemném oznámení o vadách (reklamaci) je nutno popsat zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

2.3. Zákazník má možnost zboží reklamovat osobně na sídle firmy ELEN CZ s.r.o. na adrese: Náměstí. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, denně v době od 8:00 – 15:30 hodin. K reklamaci je povinen předložit následující doklady: kopii daňového dokladu (dále jen faktury), dodacího listu, doklad o předchozích servisních opravách a originální záruční list od výrobce (je-li součástí balení). Uplatnění reklamace a nároků z ní plynoucích je oprávněn pouze Zákazník a nelze je převést na třetí osobu.

2.4. Výše uvedená pravidla pro reklamaci platí shodně jak pro uplatnění odpovědnosti z vad dodaného zboží, za něž ELEN odpovídá v rámci zákonné odpovědnosti, tak pro reklamaci vad zboží na které poskytla ELEN záruku.

2.5. Práva z vadného plnění, za které ELEN odpovídá v rámci zákonné odpovědnosti, musí Zákazník uplatnit nejpozději do konce lhůty stanovené v rámci zákonné odpovědnosti, a v případě reklamace vad zboží, na které poskytla ELEN záruku, musí být vady reklamovány včetně doručení reklamovaného zboží nejpozději do konce stanovené záruční doby.

2.6. Reklamační řízení počíná běžet dnem převzetí zboží do ELEN nebo servisního střediska, jsou-li splněny podmínky dle bodu 2.3.-2.5.

2.7. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci produktů, kterým je na území České republiky poskytován autorizovaný servis, přímo v autorizovaných servisech. Reklamace daného zboží pak probíhá dle podmínek servisního střediska výrobce a v souladu s platným právním řádem. Je-li součástí zboží dodaného ELEN Zákazníkovi originální záruční list výrobce nebo distributora daného zboží, pak je Zákazník povinen respektovat pokyny uvedené na záručním listu zboží. Zákazník je na webových stránkách odkázán přímo na příslušné servisní středisko nebo má možnost kontaktovat ELEN prostřednictvím e-mailu. V případě, že autorizované servisní středisko sdělí Zákazníkovi, že je vada neodstranitelná, dořeší Zákazník reklamaci u ELEN postupem uvedeným v bodech 2.1. a 3.1.


3. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ DO ELEN

3.1. Zákazník je povinen při zasílání vadného zboží k reklamaci do ELEN:

a) Viditelně označit balík nápisem REKLAMACE.

b) Pokud Zákazník zasílá v balíku více než jeden vadný produkt, musí přiložit i seznam všech zasílaných produktů, tzv. soupisku. V případě, že ji nepřiloží, NELZE později nárokovat rozdíly v obsahu zásilky.

c) Zaslat zboží v kompletním balení tj. reklamované zboží musí být v originálním obalu včetně manuálů, instalačních médií, pokud není na webu uvedeno jinak.

d) Přiložit originál záručního listu výrobce, pokud je součástí balení.

e) V případě opakované reklamace předložit i doklady o předchozích záručních opravách provedených v servisních střediscích.

f) Zaslat zboží opatřené originálními nálepkami (sériová čísla, záruční přelepky aj.), které nesmí být poškozeny nebo odstraněny.

g) Díly citlivé na elektrostatický náboj musí být opatřeny antistatickým obalem.

3.2. Zákazník zašle zboží k reklamaci přepravní firmou či doručí osobně do ELEN na své náklady. Opravené nebo vyměněné zboží zašle zpět Zákazníkovi, ELEN na své náklady.


4. VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

4.1. Reklamace zboží v záruce se řeší primárně opravou, není-li tato možná, výměnou za zboží stejných parametrů. Není-li toto pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické pak výměnou za zboží parametrů lepších. V případě, kdy oprava nebo výměna reklamovaného zboží není možná, a Zákazník platně odstoupil

od kupní smlouvy, ELEN vystaví Zákazníkovi ke dni účinnosti projevu o odstoupení opravný daňový doklad ve výši aktuální prodejní ceny ekvivalentního produktu či produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu pro Zákazníka.

4.2. Snahou ELEN je vyřízení reklamace způsobem popsaným v bodě 4.1. ve lhůtě do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení. ELEN je oprávněna k prodloužení uvedené lhůty (např. zasílání zboží k výrobci v zahraničí, nutnost delšího testování u dodavatele atd). Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu.

4.3. Smluvní strany se dohodly na možnosti požadovat náhradu nákladů vynaložených na vyřízení neoprávněné reklamace po Zákazníkovi (tj. zejména náklady účtované servisním střediskem dodavatele ELEN, manipulační a přepravní náklady) v minimální výši 200 Kč v případech, jestliže:

- se při testování neprojeví popisovaná závada a zboží bude shledáno plně funkčním;

- záruka na zboží již uplynula;

- závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím (viz bod 6.).


5. ZÁRUČNÍ DOBA

5.1. Záruční doba začíná plynout dnem dodání zboží.

5.2. Délka a rozsah záruk poskytovaných ELEN se odvíjí od délky a rozsahu záruk poskytovaných výrobcem na své produkty.

5.3. Délka záruční doby je pro jednotlivé produkty vyznačena na dodacím a záručním listu.

5.4. U některého zboží je možno zakoupit prodloužení délky záruky, přičemž obsah a podmínky se řídí smluvním ujednáním o rozšíření záruky.

5.5. Záruční doba zboží opraveného či vyměněného v reklamačním řízení dobíhá podle délky záruky původního zboží, přičemž doba od uplatnění řádné reklamace do jejího vyřízení se do této doby nezapočítává. Původní doba záruky a její ukončení platí i pro případy, kdy došlo v rámci reklamačního řízení k vyřízení reklamace výměnou za zboží s jiným sériovým číslem.


6. ZÁNIK PRÁVA

6.1. V žádném případě ELEN neodpovídá za nevhodný výběr zboží provedený Zákazníkem nebo za poškození produktu neodborným zásahem z jeho strany, za vady zboží vzniklé: použitím neautorizovaného software a použití neoriginálního spotřebního materiálu, počítačovými viry, používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám kancelářského prostředí, nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami, neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží zapojením do el.sítě neodpovídající příslušné ČSN. Záruka zaniká rovněž v případě porušení záruční pečeti či odstraněním originálních nálepek se sériovými a produktovými kódy.

6.2. U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií nebo poškozená média, poškozenou dokumentaci (příručky). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečeti aj.) či poskytnutím aktivačního klíče v písemné či elektronické podobě se uživatel (Zákazník) stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a licenci již nelze vrátit ELEN.

6.3. ELEN nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktu nebo jeho nekompatibility s jinými produkty, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

6.4. Odpovědnost za znehodnocení dat

Při převzetí zařízení do opravy se předpokládá, že Zákazník má provedeno zálohování dat. ELEN neručí za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití dat uložených na záznamových médiích výrobku.

Před předáním zboží do opravy je povinností Zákazníka zabezpečit si odpovídající zálohu nezbytných dat a zabránit jejich možnému zneužití či poškození.

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady po uplynutí záruční doby.

6.5. ELEN může přijmout reklamaci i po uplynutí záruční doby. Zákazník je písemně (dopisem, e-mailem, faxem) informován o předpokládané ceně opravy. Písemnou akceptací ceny opravy se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží. Faktura je za opravu zboží mimo záruku je vymahatelná za stejných podmínek jako jiný závazek z obchodního styku u sjednaného Rozhodčího soudu dle Smlouvy o obchodní spolupráci.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Pro ostatní neupravené otázky platí ustanovení platných právních předpisů zejména pak občanského zákoníku v platném znění.

 

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Pro vrácení zboží do 14 dnů od převzetí platí následující podmínky:

 • V případě, že si spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího na telefonním čísle: 737 259 889 nebo napíše na emailovou adresu: sales@elenzlin.cz, případně na adresu sídla prodávajícího. Uvede číslo faktury, své jméno, číslo účtu pro vrácení peněz a oznámí odstoupení od smlouvy. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti.
 • Jakmile budeme znát všechny tyto údaje, dohodneme s Vámi dalších podrobnostech ohledně vrácení či výměny zboží.
 • Ke zboží je třeba doložit doklad o koupi: pokladní doklad nebo faktura a potvrzený záruční list. Zboží musí být čisté, nepoškozené, kompletní, bez známek užívání nebo opotřebení a v původním obalu.
 • Zboží musí být doručeno do 14 dnů od data převzetí na adresu: ELEN CZ s.r.o.,
  T. G. Masaryka 2433, Zlín 760 01. Zboží nezasílejte na dobírku (vyúčtování provádí prodejce - dobírka bude odmítnuta).
 • Kupující hradí doručení na adresu Prodávajícího.
 • Při výměně či vrácení zboží jsou zákazníkovi podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží do původního stavu (poštovné, výměna poškozeného obalu nebo v případě, že požadujete vrácení peněz složenkou také sazba dle ceníku České pošty. V případě vracení peněz převodem, není účtován žádný poplatek.
 • V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 • Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány složenkou, nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Při ostatních nákupech není zákonný nárok na "bezplatné" vrácení zboží, jelikož je možno si zboží prohlédnout a vyzkoušet před pořízením. Nabízíme možnost dohody na tel. čísle 737 259 889.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde (pdf).

 

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Kde nás najdete

T.G.Masaryka 2433

760 01 Zlín

 

Kontakty
Zákaznická podpora Eshop.elencz.cz
Zákaznická podpora Eshop.elencz.cz
(Po-Pá, 8-16 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz